ایام نحس هر طالع

ساخت وبلاگ
چکیده : ایام نحس هر طالع هر فردی دارای طالعی میباشد و درهرطالع حدود سه روزنحسی وجود دارد که نباید در آن روزه... با عنوان : ایام نحس هر طالع بخوانید :

ایام نحس هر طالع

هر فردی دارای طالعی میباشد و درهرطالع حدود سه روزنحسی وجود دارد که نباید در آن روزها دعای برای طرفین نوشته شود

ملاک بررسی قراردادن طالع ؛طالع طالب میباشد ولی اگر طالع مطلوب نیز مورد بررسی قرارگیرد مسلما نتیجه بهتری خواهد داد

ایام منحوس هرطالع

حمل:از روز ۱۶تا نصف روز ۱۸نحس می باشد.

ثور:آز روز ۱۳تا نصف روز ۱۵نحس می باشد.

جوزا:از روز ۱۱تا نصف روز۱۳نحس می باشد.

سرطان:از روز۸تا نصف روز ۱۰نحس می باشد.

اسد:از روز ۶تانصف روز۸نحس می باشد.

سنبله:از روز ۳تا نصف روز۵نحس می باشد.

میزان:از روز ۱تا نصف روز ۳نحس می باشد.

عقرب:از روز۲۸تا نصف روز۳۰نحس می باشد.

قوس:از روز ۲۶تا نصف روز ۲۸ نحس می باشد.

جدی:از روز ۲۳تا نصف روز ۲۶نحس می باشد.

دلو:از روز ۲۱تا نصف روز ۲۳نحس می باشد.

حوت:از روز۱۹تا نصف روز ۲۱نحس می باشد.

 

طالب:کسی که خواهان نوشته شدن دعا میباشد 

مطلوب:کسی که دعا برای او نوشته می شود

به عنوان مثال: احمد دعای مهر محبت برای همسر خود میخواهد ؛ در اینجا احمد طالب میشود وهمسرش مطلوب

 

3eiedmohammad@gmail.com

روزهای نحس هر طالع,...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت: 11:18